NEA 125 | NhcC s Ng Nguy VN Văn Đông (Collection 2)

NEA 125 | NhcC s Ng Nguy VN Văn Đông (Collection 2), Safe PBN
NEA 125 | NhcC s Ng Nguy VN Văn Đông (Collection 2), Safe PBN

.fb_iframe_widget span{width:460px !important;}
.fb_iframe_widget iframe{margin:0 !important;}
.fb_edge_comment_widget{display:none !important;}

[contenu intégré]

PBN 125 | NhcC s Ng Nguy VN Văn Đông (Collection 2)

1. Anh (Anh nh G Gì Không Anh) – TrầN Thái Hòa 0:00
2. Cô n Sin Sinh Gia Long-Ngcc ng & & Châu NgcC Hà 4:35
3. ThngNg Mu MuN – Lam Anh 8: 58
4. Dạ Sầu (Nỗi Buồn Duyên Kiếp) Nguyễn Hồng Nhung 13:28
5. Nimm Đau d V Vãng – nh Ý Ý 18:51
6. Cay ĐngNg Tình ĐiI-NgcC Anh 22:52
7. Khúc Tình Ca Hàng Hàng LpP L -P – H CaP Ca 27:27

– Publicité –

Chansons Individuelles:
1. Cô n Sin Sinh Gia Long / https://www.youtube.com/watch?v=WNA2JO45tuo
2. d S SuU (NiI Bu BuN Duyên Ki KiP) / https://www.youtube.com/watch?v=kBzoZ513jMU
3. Nimm Đau d V Vãng / https://www.youtube.com/watch?v=F9X0vW7kvaI
4. Khúc Tình Ca Hàng Hàng LpP LớP / https://www.youtube.com/watch?v=JioNW4vI7C8

.IRPP_ruby , .IRPP_ruby .postImageUrl , .IRPP_ruby .centered-text-area{height:130px;position:relative;}
.IRPP_ruby , .IRPP_ruby:hover , .IRPP_ruby:visited , .IRPP_ruby:active{border:0!important;}
.IRPP_ruby .clearfix:after{content: » »;display:table;clear:both;}
.IRPP_ruby{display:block;transition:background-color 250ms;webkit-transition:background-color 250ms;width:100%;opacity:1;transition:opacity 250ms;webkit-transition:opacity 250ms;background-color:#2C3E50;box-shadow:0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17);-moz-box-shadow:0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17);-o-box-shadow:0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17);-webkit-box-shadow:0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17);}
.IRPP_ruby:active , .IRPP_ruby:hover{opacity:1;transition:opacity 250ms;webkit-transition:opacity 250ms;background-color:#34495E;}
.IRPP_ruby .postImageUrl{background-position:center;background-size:cover;float:right;margin:0;padding:0;width:31.59%;}
.IRPP_ruby .centered-text-area{float:left;width:65.65%;padding:0;margin:0;}
.IRPP_ruby .centered-text{display:table;height:130px;right:0;top:0;padding:0;margin:0;float:left;width:100%;}
.IRPP_ruby .IRPP_ruby-content{display:table-cell;margin:0;padding:0 0px 0 74px;position:relative;vertical-align:middle;width:100%;}
.IRPP_ruby .ctaText{border-bottom:0 solid #fff;color:#3498DB;font-size:13px;font-weight:bold;margin:0;padding:0;}
.IRPP_ruby .postTitle{color:#ECF0F1;font-size:16px;font-weight:600;margin:0;padding:0;}
.IRPP_ruby .ctaButton{background:url(https://cccbelpre.com/wp-content/plugins/intelly-related-posts-pro/assets/images/next-arrow.png)no-repeat;display:inline-block;height:130px;width:54px;}
.IRPP_ruby .ctaButton{background-color:inherit;margin-left:10px;position:absolute;left:0;top:0;}
.IRPP_ruby:after{content: » »;display:block;clear:both;}

Đcc Thêm

Le Gòn Nhac Xưa 75✔️Mở Thật À LC Rumba Nhac Lính Rumba 1975 Người Lính Trẻ Xa Quê Hương Buồn Lắm

# thuynga #parisbynight #nguyenvandong
©2018 publié par Thuy Nga sous licence
** Chaîne Youtube Các video trên Thuy Nga (http://www.youtube.com/thuynga) đã đcc đăng ký bản quy vn v YouTubei YouTube. Vui lòng không sao chép, re-télécharger dii mii hình thcc.
**Mọi hành vi sao chép, re-télécharger có thể dẫn đến việc tài khoản của bạn bị khóa vĩnh viễn.
==
SUIVEZ THUY NGA PARIS DE NUIT:
☞ Facebook: https://www.facebook.com/ThuyNgaPBN/
☞ YouTube: https://www.youtube.com/thuynga/
☞ Site Web: http://www.thuyngashop.com

source

– Publicité –

Author: James Roche