k TO À ANA ANA

k TO À ANA ANA, Safe PBN

k TO TOÁN ANA par Thi Thu Nguyen Mind Map: KẾ TOÁN ANA

1. Kinh phí

1.1. Dịch vụ

1.1.1. 20% chi phí quongng cáo

1.2. Contenu

1.2.1. Contenu site Web 800-1000 từ / 80-250k/1 article

1.3. Hors page

1.3.1. Tùy theo từng chiến dịch mới có thể tính được giá

2. Sur Place

2.1. Site web de Khii too (site web đã fait)

2.1.1. Tối ưu các yếu tố chuẩn SEO trên site sẵn có

2.1.1.1. – Các yếu tố chuẩn SEO – Đẩy đủ các thẻ meta SEO – Hiển thị nội dung, hình ảnh, vidéo… chuẩn SEO …

2.1.2. Vitesse des Pages

2.1.2.1. TốI Speedu Vitesse theo thang đimm c Googlea Google (https://pagespeed.Web.dev/)

2.1.3. UI / UX trii nghimm ngii dùng

2.1.4. Principaux Éléments Vitaux du Web

2.1.5. Données structurées

2.2. site web de S đ đ website

2.2.1. – menu (phân cấp và chia cấu trúc rõ ràng) – các trang cần thiết (về chúng tôi, liên hệ, chính sách bảo mật… – xây dngng chu webn web thngng m mi đi tn t t

2.3. Contenu

2.3.1. Contenu phần m km k to toán (produit)

2.3.2. ✅ Contenu de l’actualité (~1.000 contenu/12tháng)

2.3.2.1. – Kế toán chuyên ngành – Bài học kế toán – Kinh nghiệm học kế toán – Kiến thức về ngành tôn, kính…. …

2.3.3. Outil táng tác vii ngii dùng

2.3.3.1. – Bài test k to toán en ligne-Cung cấp tài liuu k to toán

2.3.4. Optimisation des pages de tags ( ~500 tags)

2.3.5. Quản lý métadonnées

2.3.5.1. Tạo các nhóm từ khóa có lượng tìm kiếm để đẩy métadonnées

2.3.6. Données Craw

2.3.6.1. Có thể craw những kiến thức kế toán cố định về để làm nội dung

2.4. CấU trúc E-A-T

2.4.1. Xây dựng theo mô hinh Expertise, Autorité và Fiabilité tạo uy tín cho site web et marque

2.5. Phân tích đii th đ đang làm gì?

3. Hors page

3.1. Médias sociaux

3.1.1. Facebook

3.1.2. YouTube

3.2. Création de liens

3.2.1. Poste d’invité

3.2.2. Créer des Réseaux de Blogs Privés (PBN)

3.2.3. Microsite

3.2.4. Forum

3.2.5. Lien texte

3.2.6. PR & báo

3.3. Entité Construire Social

3.3.1. Google Entreprise

3.3.2. ThngNg hiuu trên các kênh réseaux sociaux

3.3.3. ThngNg hiuu trên kênh sur le web 2.0

Author: James Roche